In Infra / Energie, Vacatures

Heb jij écht grip op de dynamiek in een groot infra project?

Organisatie

Het project: Project RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland (PZH) werkt samen met het Rijk en de omliggende gemeentes aan de RijnlandRoute, een verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 en Katwijk.

De RijnlandRoute kent drie hoofddoelen, te weten:

• Het realiseren van een betere oost-westverbinding voor het autoverkeer;

• Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland (en aangrenzende gemeenten);

• Het mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze regio.


Deze drie hoofddoelen worden gerealiseerd door drie afzonderlijke deelprojecten die qua fasering in de tijd elkaar opvolgen. Op dit moment bevinden de deelprojecten Tjalmaweg en Europaweg zich in de Voorbereidingsfase van de Realisatie vanaf het onherroepelijk PIP tot aan de gunning.

Het deelproject A44-N434-A4 bevindt zich in de Realisatiefase (DBM-contract, incl. 15 jaar beheer en onderhoud) vanaf de gunning (januari 2017) tot en met de oplevering (in 2022), de ingebruikname en de overdracht aan de eindbeheerder(s).

Ten behoeve van de voorbereiding en de realisatie van het deelproject A44-N434-A4 zijn PZH en Rijkswaterstaat een langjarig samenwerkingsverband aangegaan waarbinnen PZH zorgt voor de bezetting van de IPM rollen Omgevingsmanager en de Manager Projectbeheersing. Rijkswaterstaat zorgt voor de vervulling van de overige IPM-rollen.

De opdracht voor deze functie richt zich op de projectbeheersing van het gehele project RijnlandRoute.

Functie

Verantwoordelijkheden – De manager projectbeheersing:

is verantwoordelijk voor de integrale beheersing van het (gehele) project en de projectopdracht op de aspecten scope, tijd/planning, geld/budget, kwaliteit en risicobeheersing.

is lid van de IPM teams die onder leiding staan van een projectleider. Tevens maakt de manager projectbeheersing deel uit van de programmaorganisatie RLR die onder leiding staat van de projectmanager en verder bestaat uit de projectleiders van de deelprojecten en de programmasecretaris. In die rol is de manager projectbeheersing mede verantwoordelijk voor de sturing van het programma als geheel.

is zowel toetsend (primair op het functioneren van het systeem en de interne processen van het project) als ondersteunend en is daarmee een belangrijke sparringpartner voor de andere IPM-rolhouders. Hij stelt zich onafhankelijk op.

is verantwoordelijk voor de verzorging van de integrale sturings- en verantwoordingsinformatie richting projectmanager, projectteams, programmaorganisatie, de PZH organisatie en ten slotte de subsidiegever.

is ook verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging en de documentbeheersing.

is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de planning, financieel beheer, op tijd betalen, risicomanagement, scopebeheer en documentbeheer


De taken van de manager projectbeheersing :

organiseert en geeft leiding aan de medewerkers binnen het team projectbeheersing;

vervangt daar waar nodig de projectmanager;

is namens en i.o.m de projectmanager intermediair tussen projectorganisatie en lijnorganisatie (capaciteitsmanagement);

is verantwoordelijk voor tijdige terugkoppeling naar projectmanager en lijnmanagement;

is verantwoordelijk voor een (geactualiseerd) projectplan;

is verantwoordelijk voor een PPI planning;

is verantwoordelijk voor een integrale SSK/PRI raming;

levert het projectbeheersingsdeel van de kostenraming (PRI);

is verantwoordelijk voor documentbeheer;

is verantwoordelijk voor implementatie en beheersing van het kwaliteitssysteem

is verantwoordelijk voor het opstellen van voortgangsrapportages.

beheerst het proces van scopewijzigingen

is verantwoordelijk voor de verankering van het project in de managementcyclus

stuurt het risicomanagementproces aan

draagt binnen zijn vakgebied risico’s aan, actualiseert en beheerst deze binnen zijn vakgebied en voert beheersmaatregelen uit

is verantwoordelijk voor alle inkoop die behoort tot de organisatiekosten van het project (de interne-kosten, zoals facilitaire zaken, huisvesting e.d.), de contractmanager is verantwoordelijk voor alle inkoop die behoort tot de uitbestedingskosten (de zogenaamde EPK-kosten, zoals bouwcontract, onderzoeks- en engineeringscontracten).

is eerste aanspreekpunt voor reviews, (interne) audits e.d.

Functie-eisen

Kennis en expertise ( Knock-out criteria). Uit het Curriculum Vitae blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar en verifieerbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring e.d.) beschikt over:

Tenminste HBO werk/denkniveau;

Minimaal 5 jaren aantoonbare ervaring met grote complexe infrastructurele projecten gecombineerd met diepgaande kennis van alle beheersaspecten en aantoonbare ervaring met de opzet en het laten werken van programma- en projectbeheersing, met nadruk op de elementen governance, risicomanagement, financieel management en daarnaast contractmanagement, planningsmanagement, kwaliteitsmanagement in een politiek-bestuurlijke context.

Minimaal 2 vergelijkbare projecten uitgevoerd in de rol van Projectcontroller of Manager Projectbeheersing

Kennis van en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur, de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen.

Aantoonbare kennis van – en uitgebreide ervaring met het IPM model en de werkprocessen van Rijkswaterstaat;

Ruime aantoonbare ervaring in het geven van leiding aan teams van professionals in het vakgebied incl. werkgroepen, commissies etc.

Aanbod

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.

Inlichtingen

Curd Leicht | in-TRIM Advies

curd.leicht@in-trim.nl

Neem contact met ons op

Bel ons op 015 – 82 00 269 of stuur een e-mail naar info@in-trim.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.